Nieuw Maatschappelijk centrum Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude, belanghebbenden en inwoners hebben de afgelopen maanden in een intensief participatieproces gewerkt aan de toekomstplannen voor een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk. Een nieuw kloppend hart met tal van voorzieningen. De reeds aanwezige voorzieningen als de Bernardusschool, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude met kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, multifunctioneel centrum de Eendenkooi met sporthal, Tennisvereniging Meerburg en bibliotheek worden verbeterd en de openbare ruimte wordt groener en aantrekkelijker ingericht. Daarnaast wordt er een gezondheidscentrum aan de locatie toegevoegd. Ambitieuze, duurzame en toekomstgerichte plannen die zich nog in de initiatieffase bevinden.

Een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk is weer een stapje dichterbij

In de Voorronde van 28 maart is het Programma van Eisen besproken en in de raadsvergadering van 23 mei heeft de gemeenteraad besloten dat de voorkeur voor nieuwbouw in een ontwerpproces met alle belanghebbenden verder kan worden uitgewerkt. Er zijn diverse onderzoeksvragen ontstaan in deze fase die nog niet beantwoord konden worden. Deze onderzoekvragen zullen in de tweede helft van dit jaar worden beantwoord door de nieuwe projectleider. Vervolgens wordt het scenario aangepast met antwoorden die voortkomen uit dit onderzoek en zo wordt het maatschappelijk centrum in een schetsontwerp verwerkt. Hierbij worden uiteraard ook de belanghebbenden en inwoners weer betrokken.

Programma van Eisen op hoofdlijnen voor het Maatschappelijk Centrum

Medio 2018 heeft de gemeente Zoeterwoude opdracht gegeven om vervolg te geven aan deze gebiedsvisie door het opstellen van een Programma van Eisen op hoofdlijnen voor het Maatschappelijk Centrum voor deze initiatieffase. Het document heeft de naam: “Op weg naar een nieuw maatschappelijk centrum gekregen”. Een weg die samen met alle belanghebbenden en inwoners wordt gelopen om te komen tot een maatschappelijk centrum voor en door Zoeterwoude. Het Maatschappelijk Centrum wordt een plek waar mensen graag komen; een plek waar een uitgebreid aanbod van voorzieningen wordt geboden en waar de openbare ruimte aantrekkelijk en groen is ingericht. Daarbij staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid hoog in het vaandel voor zowel de belanghebbenden als de gemeente Zoeterwoude. Om te komen tot de eisen, wensen en ideeën die in dit document zijn vastgelegd zijn belanghebbenden en inwoners op allerlei manieren geraadpleegd. Zo zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd, is er een wensenworkshop georganiseerd, een klankbordgroep geformeerd en zijn er bewonersbijeenkomsten gehouden. Alles met als doel om tot breed gedragen scenario’s te komen, die zo veel mogelijk aansluiten bij het algemeen belang. De scenario’s zijn vervolgens getoetst aan de wensen en aangevuld met ideeën en opmerkingen/kanttekeningen van belanghebbenden en inwoners. Deze zaken zijn in het Programma van Eisen vertaald in ideeën en onderzoeken voor het vervolg.

Afbeelding: 1e impressie nieuw maatschappelijk centrum 

Documenten